tho;f itafk;!

Jothida Seva Rathna

Rashtra Vibhushan

fle;j 42 tUlNritapy;

tho;f tsKld;!

TAMIL | ENGLISH

njhlHGf;F

amgajendiran@gmail.com

+91  94435  74576

0424  2410218

rpNrupad; Neuk;

Foe;ij gpwf;f (rpNrupad; Neuk;) fpuf uPjpahf ,uhrp ethk;rq;fspd; Nahf epiyapy; cs;s fpufq;fspd; mbg;gilapy; rpNrupad; Neuk; Fwpj;J jug;gLk;.

mg;gb rpNrupad; Neuk; mikf;Fk;nghOJ...

  • nrt;tha; Njh\k;>
  • fhyrh;g Njh\k;>
  • uhF-NfJ Njh\k;>
  • Gj;uNjh\k;>
  • khq;fy;a Njh\k;>
  • fsj;u Njh\k;

,itfis jtpHj;J... tUq;fhyj;jpy; ey;y Nahf jpirfshf mikAk;gb rpNrupad; Neuk; fzpj;J jug;gLk;.

Mjprf;jp N[hjpl epiyak;

(Nrhopa Ntshsu; rq;f M];jhd N[hjplu;)
L - 8 Mde;j epiyak; MG `T];>
khzpf;fk;ghisak; `Trpq; A+dpl; <NuhL - 638 011.

94435 74576

88254 79674